X

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان یکی از نهادهای برخاسته از نظام جمهوری اسلامی، در طول فعالیت سی و چهار ساله خود اقدامات موثر و ارزشمندی را در روستاها و برای ساکنین محروم آنها انجام داده است و در حال حاضر شاهد به ثمر رسیدن این فعالیتها و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در محرومیت زدایی از روستاها هستیم.

فعالیت‌های عمران روستایی یكی از مهمترین و اصلی ترین اقدامات بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ‌در امر عمران و آبادی روستاهای كشور بشمار می رود که با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها و تأمین عادلانه امكانات و هدایت فیزیكی جهت ارتقای شرایط زیست محیطی و بهبود چشم انداز آتی نقاط روستایی در سراسر كشور به انجام می‌رسند. این فعالیت ها با اهداف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور كه به عنوان سند توسعه ملی محسوب می‌گردد نیز هم راستا می‌باشند.

 

اهم فعالیت‌ها

ساماندهی كالبدی سكونتگاههای روستایی

ساماندهی كالبدی سكونتگاههای روستایی طرحی است كه به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های كشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت و استقرار بهینه خدمات در محیط‌های روستایی، هماهنگ با نظام شبكه شهری تهیه می‌شود.

اهداف مورد نظر از تهیه طرح‌های مذكور به قرار زیر است:

1.      ساماندهی فضایی سكونتگاههای روستایی موجود در قالب نظام تقسیمات فضایی – كالبدی

2.      ساماندهی اقتصادی محدوده مورد مطالعه مبتنی بر ارایه برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی به تفكیك تقسیمات كالبدی طرح

3.      توزیع و پراكنش جمعیت روستایی در قالب نظام تقسیمات كالبدی طرح

4.      ساماندهی مناسب تأسیسات و خدمات رفاهی با توجه به نظام سلسله مراتبی و تقسیمات كالبدی پیشنهادی

طرح‌هادی روستایی طرحی است كه ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مكان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملكردهای مختلف از قبیل مسكونی، تجاری و كشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی‌روستایی را برحسب مورد در قالب مصوبات طرح‌های ساماندهی فضا و سكونتگاههای روستایی و طرح‌های جامع ناحیه ای تعیین می‌نماید.

اهداف مورد نظر از تهیه و اجرای طرح‌های مذكور به قرار زیر می‌باشند:

1.      ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

2.      تأمین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی

3.      هدایت وضعیت فیزیكی روستا

4.      ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسكن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی‌

 

بازنگری طرحهای هادی روستایی

در پایان افق دهساله طرحهای هادی روستایی و به دنبال تحولات جمعیتی و تغییر شرایط مختلف اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و كالبدی روستاها، طرح های تهیه شده نیازمند بازنگری و به هنگام سازی می باشند. در جریان روند تهیه این طرحها، ضمن نقشه برداری مجدد و انجام مطالعات آماری و میدانی، كلیه اطلاعات روستاها به هنگام گردیده و بر مبنای شرایط جدید، برای یك دوره دهساله دیگر برنامه ریزی و طراحی می شوند.

اهداف مورد نظر طرحهای مذكور در اصل همان اهداف طرحهای هادی روستایی و استمرار ان در شرایط جدید می باشد:

1.      ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها باتوجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

2.      تامین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی

3.      هدایت وضعیت فیزیكی روستا

4.      ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسكن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عموم

تعیین محدوده روستا طرحی است كه ضمن تعیین محدوده قانونی روستا و ارائه طرح و الگوی كاربری اراضی و طرح اصلاح معابر روستا، ضوابط مربوط به نحوه ساخت و ساز ایمن سازی در مقابل سوانح طبیعی، تفكیك زمین و سایر ضوابط و مقررات كالبدی مورد نیاز را تعیین می‌نماید.

اهداف مورد نظر از تهیه طرحهای مذكور به قرار زیر است:

1.      ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها باتوجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی

2.      تامین عادلانه امكانات از طریق ایجاد تسهیلات اجتماعی، تولیدی و رفاهی

3.      هدایت وضعیت فیزیكی روستا

4.      ایجاد تسهیلات لازم جهت بهبود مسكن روستاییان و خدمات محیط زیستی و عمومی

بهسازی بافت باارزش روستایی طرحی است كه با شناسایی و ارتقای فضاهای باارزش روستایی، توسعه كالبدی – فضایی روستا را از طریق حفاظت و احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و معماری آن به شیوه‌های مناسب و بهینه پیگیری می‌نماید.

تهیه و اجرای طرح‌های مذكور به منظور دستیابی به اهداف ذیل به انجام می‌رسد:

1.      حفاظت، احیاء و مرمت بافت و كالبد واجد ارزش در رابطه با سكونت و تولید

2.      حفاظت و احیای ارزش‌های فرهنگی، تاریخی، كالبدی – فضایی، معماری و منظر روستایی و معرفی این ارزش‌ها در سطوح ملی و فراملی به خصوص در زمینه توسعه گردشگری

3.      ارتقای كمی‌و كیفی عرصه‌های زیست و تولید روستایی

4.      فراهم نمودن زمینه توسعه و عمران روستا با توجه به شرایط، امكانات و محدودیت‌های موجود

صدور اسناد مالكیت اماكن روستایی

این طرح در بر گیرنده مجموعه فعالیت های حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارك و نقشه‌های لازم جهت صدور اسناد اماكن روستایی است. صدور سند بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفكیكی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالكیت قانونی املاك صورت می گیرد.

اهداف مورد نظر این فعالیت عبارتست از :

1.      ساماندهی و تثبیت نظام مالكیت اراضی واقع در بافت روستاها

2.      كاهش و رفع اختلافات حقوقی ناشی از مالكیت ها در روستا

3.      امكان بهره‌گیری روستاییان از تسهیلات بانكی

4.      كمك به توسعه اقتصادی روستا از طریق افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی اماكن واقع در روستا

5.      فراهم آوردن بستر مناسب قانونی به منظور تسریع در خدمات رسانی به روستاها

 

صدور اسناد مالكیت اماكن شهری

 براساس ماده یک قانون "الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن"، مقررگردید بنیادمسکن انقلاب اسلامی علاوه بر روستاهای بالای بیست خانوار، در شهرهای زیر 25000 نفر نیز اقدام به نقشه برداری ثبتی و صدور سند مالکیت املاک شهری با همکاری اداره ثبت اسناد واملاک بنماید.

تعریف فعالیت

در تملک زمین روستایی زمین های مستعد واقع در بافت مسکونی یا چسبیده به بافت مسکونی روستا مورد شناسایی و به تملک این بنیاد قرار می گیرد.

 

 

مدارک و زمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

درخواست شورا مبنی به وجود و نیاز روسناییان به زمین                                                                    زمان مورد نیاز برای انجام تملک بین 6ماه تا 1سال است                                                               اولویت واگذاری با اهالی خود روستا که قبلاً از هیچ نهاد و ارگان دولتی زمین دریافت نکرده اند و دارای ملک نمی باشند،با تایید شورا می باشد.                            

 

 

خلاصه مراحل

پس از درخواست شورا کارشناس بنیاد به اتفاق شورا از محل بازدید و در صورت بلامانع بودن ،نامه درخواست به امور مالی ارسال و در صورت وجود سند در معیت نقشه بردار از محل زمین نقشه برداری شده و طرح بنیاد روی نقشه ارائه می گردد و در صورت تصویب طرح،واگذاری انجام می شود و در صورتیکه سند وجود نداشته باشد پس از ماده 13 و صدور سند مراحل فوق انجام می گیرد.

 

 

 

 

     گام

 

                     مراحل

           1

   درخواست شورا مبنی بر وجود زمین مناسب و نیاز اهالی روستا

          2

بازدید کارشناس از محل و تشخیصبلامانع بودن زمین

          3

نامه به امور اراضی مبنی بر درخواست زمین

           4

نقشه برداری زمین و تهیه طرح روی نقشه ی تهیه شده

  5   

واگذاری زمین در صورت تصویب طرح به بنیاد مسکن

توضیحات مراحل گام ها

 گام 1-درخواست شورا مبنی بر وجود زمین مناسب و نیاز اهالی روستا

عامل: شورای اسلامی روستا

شرح:در این مرحله شورای اسلامی روستا درخواستی مبنی بر وجود زمین مناسب در داخل محدوده ی روستا یا چسبیده به بافت مسکون روستا و نیاز اهالی و جوانان روستا به زمین برای احداث مسکن به بنیاد ارائه می دهد.

 

گام2-بازدید کارشناس بنیاد از زمین

عامل: بنیادمسکن

شرح:در این مرحله کارشناس بنیاد در معیت شورا از محل مورد نظر بازدید و محل مورد نظر را از نظر بلامانع بودن زمین برای تملک و تفکیک و نبودن عوارض طبیعی یا حقوق مورد بررسی قرار می گیرد.

 گام3-نامه به امور اراضی مبنی بر درخواست تملک زمین

عامل: بنیاد مسکن

شرح: در این مرحله در صورت بلامانع بودن زمین،بنیاد طی نامه ای از امور اراضی درخواست تملک زمین مذکور را می نماید

 گام 4-نقشه برداری زمین و تهیه ی طرح ری نقشه ی تهیه شده

عامل:بنیاد مسکن

شرح:در این مرحله بنیاد نسبت به نقشه برداری دقیق زمین و تهیه ی طرح تفکیکی و طرح نقشه ی تفکیکی در کمیسیون تفکیک و تایید آن اقدام می نماید.

 گام 5-واگذاری زمین

عامل:بنیاد مسکن

شرح:پس از تصویب نقشه تفکیکی بنیاد با تهیه ی لیست از متقلضیان و با توجه به اولویت بنی یا قرعه کشی، با هماهنگی دهیار و شورای روستا نسبت ه تحویل زمین به متقاضیان اقدام  می نماید.