X
اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

ماده 1 : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این اساسنامه اختصاراً بنیاد نامیده می شود نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان 21 فروردین 1358 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مدظله به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستاییان در جار چوب سیساستها و برنامههای دولت تشکیل گردیده است :

ماده 2 : مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومانه اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت ، همکاری و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف .

ماده 3 : تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها بطور مستقیم یا با مشارکت مردم با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در روستا و شهر .

تبصره : دولت موظف است در اجرای پروژه ها و طرحهای مسکونی خود به غیر از خانه های سازمانی شهری اولویت را به بنیاد بدهد .

ماده 4 : تهیه زمین مورد نیاز طرحها و پروژه های بنیاد و آماده سازی آنها .

تبصره 1 : دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمینهای مناسب خود را جهت اجرای طرحهای مسکونی مصوب شورای مرکزی بنیاد واگذار می نماید .

تبصره 2 : اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند زمین های ملکی خود را به بنیاد هبه نمایند و قانون زمین شهری مانع این امر نخواهد بود .

تبصره 3 : هیأت های هفت نفره واگذاری زمین و سازمان جنگلها و مراتع مکلفند زمین های دولتی مناسب را جهت واگذاری و اجرای طرحهای مسکن روستایی پس از اعلام نیاز بنیاد به شرط نداشتن کاربری کشاورزی در اختیار بنیاد قرار دهند .

تبصره 4 : دولت موظف است نسبت به تأمین آب ، برق ، را ه ، مدرسه ، درمانگاه و دیگر نیازمندیهای عمومی این طرحها از طریق وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط اقدام لازم بعمل آورد .

ماده 5 : کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی کشور از طریق تولید ، تهیه توزیع .

تبصره 1 : وازرتخانه های صنایع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتهای اصولی و اجازه بهره برداری از معادن با اولویت برای بنیاد اقدام نموده و بنیاد از شمول محدودیتهای ماده 38 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مستثنی است .

تبصره 2 : دولت موظف است کارگاهها و کارخانجات تولید شن و ماسه ، مصنوعات بتنی و سیمانی ، آجر ، گچ و آهک خود را در حد نیاز به بنیاد واگذار نماید .

ماده 6 : نظارت بر پرداخت و مصرف وامهای قرض الحسنه مسکن روستایی و ارزان قیمت شهری که از محل منابع مالی و سیستم بانکی کشور تأمین می شود .

تبصره : دولت موظف است در اجرای این ماده اعتبارات لازم رابه صورت قرض الحسنه مسکن روستاها ، با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت .

ماده 8 : تهیه و ارائه طرحهای لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیب دیده در اثر جنگ ، سیل ، زلزله و سایر سوانح طبیعی و اجرای آن با مشارکت مردم و هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمانها و ارگانهای ذیربط .

تبصره : دولت موظف است اجرای طرح های موضوع این ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعایت اولویت به بنیاد واگذار نماید .

ماده 9 : ارکان بنیاد عبارتند از :

الف : شورای مرکزی

ب : سرپرست

ج : بازرسان

ماده 10 : شورای مرکزی به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری بنیاد دارای پنج نفر عضو به ترتیب ذیل می باشد .

الف : یک نفر روحانی : نماینده مقام معظم رهبری در صورت تعیین .

ب  : نماینده دولت : وزیر مسکن و شهر سازی .

ج : سه نفر از مهندسین و کارشناسان ساختمان و شهر سازی به انتخاب دو نفر فوق الذکر .

تبصره : اعضاء شورا از بین خود یک نفر را به عنوان ریاست شورا انتخاب می نمایند  .

ماده 11 : روحانی عضو شورای مرکزی علاوه بر وظایف عضویت در  شورا مسوولیت انطباق فعالیتهای بنیاد با موازین شرعی را خواهد داشت .

تبصره : روحانی عضو شورا موظف است در مواردی که اجرای هر قسمت از مواد این قانون که نیاز به اذن ولی فقیه دارد موضوع را از محضر معظم اله استعلام نماید .

ماده 12 : وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده دولت علاوه بر وظایف عضویت در شورا پاسخگوی مجلس در حدود اختیارات خواهد بود .

ماده 13 : یکی از اعضاء شورای مرکزی انتخاب و یا حکم ریاست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است ..

تبصره : شورای مرکزی می تواند سرپرست بنیاد را با حداقل 3 رأی  عزل نماید .

ماده 14 : دو نفر بازرس از بین کارشناسان ذیصلاح توسط شورای مرکزی برای مدت یکسان انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

ماده 15 : بودجه ، امکانات و منابع مالی بنیاد عبارتند از :

1 : حساب 100 حضرت امام مدظله .

2 :  کمکهای نقدی و غیر نقدی از قبیل زمین ، مستغلات ساختمالی و غیره که از طرف مردم ، دولت و سایر نهادها و دستگاهها به بنیاد واگذار می شود .

3 : کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفاً برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می نماید .

تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است کمکهای موضوع بندهای 1و 2و 3 این ماده را به عنوان هزینه های قابل قبول مودیان محسوب نماید .

4 . کمکهای دولت که در بودجه سالیانه کل کشور منظور می گردد .

5 . در آمد حاصل از فروش مصالح تولیدی کارگاهها و کارخانجات متعلق به بنیاد و توزیع مصالح ساختمانی و ارایه خدمات فنی .

ماده 16 . بنیاد از پرداخت مالیات بردرآمد و عواید حاصل از مشارکت و مالیات سهم سود در شرکتهای وابسته معاف می باشد .

ماده 17 : بنیاد دارای شخصیت  حقوقی بوده و نمایندگی قانونی بنیاد با سرپرست بنیاد است و می تواند برای طرح دعاوی و شکایات یا برای هر اقدام قانونی دیگر نماینده و یا وکیل تعیین و به مراجع قضایی ، اداری ، انتظامی و ثبتی معرفی نماید .

تبصره : بنیاد از پرداخت هزینه های دادرسی د رتمام مراجع قضایی اداری معاف می باشد .

ماده 18 : بنیاد در جهت انجام وظایف خود میتواند در استانها ، شهرستانها ، بخشهای کشور دارای شعب و نمایندگی باشد .

ماده 19 : آیین نامه های اجرایی این قانون توسط شورای مرکز تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید .