ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
دستورالعمل ها   کمينه 
دستورالعمل نحوه تهیه، بررسی و تصویب طرحهای بهسازی  | دستوالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی
 
نمایش تک صفحه ای

 

 

دستورالعمل نحوه تهیه، بررسی و تصویب طرحهای بهسازی بافت با ارزش روستایی
 
 بخش اول: تعاریف و کلیات

ماده 1) در این‌دستورالعمل منظور از اصطلاحات و واژه‌های زیر معانی کامل و مشروح آنها به شرح ذیل می باشد:
الف - بنیاد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ب  - بنیاد استان: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
ج  - میراث فرهنگی: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور
د  - سازمان مدیریت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هـ - دفتر فنی: دفتر امور فنی و تهیه طرحها
و  - دفتر برنامه‌ریزی: دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی طرحها
ز - دفتر نظارت: دفترنظارت و ارزیابی امور عمرانی
ح - طرح بهسازی: طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی
ماده 2) تعریف طرح: طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی طرحی است که تلاش دارد با شناسایی و ارتقاء فضاهای با ارزش روستایی، هدف توسعه کالبدی، توسعه‌کالبدی - فضایی روستا را از طریق حفاظت و احیاء ویژگیهای فرهنگی، تاریخی و معماری آن به شیوه‌ای مناسب و بهینه پیگیری نماید.
بخش دوم: کارگروه‌بررسی و تصویب طرحهای بهسازی و وظایف آن
ماده 3) به‌منظوربررسی و تصویب طرحهای بهسازی کارگروهی با عضویت نمایندگان سازمان مدیریت، میراث فرهنگی، بنیاد و 3 نفر از افراد خبره و آگاه در زمینه معماری، شهرسازی و عمران تشکیل (ترجیحا" اساتید دانشگاه) می گردد.
تبصره ) انتخاب 2 نفر افراد خبره و آگاه موضوع ماده 3 فوق‌الذکر، با انتخاب و تصویب نمایندگان دو دستگاه موضوع تفاهم‌نامه مورخ 28/8/83 بنیاد و میراث فرهنگی انجام خواهد پذیرفت.
ماده 4) وظایف کارگروه مذکور به شرح ذیل می باشد:
الف- بررسی و تصویب پیشنهادات واصله در زمینه انتخاب روستاها برای تهیه طرحهای بهسازی.
ب - بررسی و تصویب مراحل اول و دوم طرحهای بهسازی
ج - تعیین اولویتهای اجرایی طرحهای بهسازی
د  - بررسی و تصویب ضوابط تهیه و اجرای طرحهای بهسازی
هر- دریافت و بررسی نقطه نظرات کمتیه فنی طرحهای بهسازی در خصوص دستور جلسات کارگروه.
و - بنیاد وسازمان میراث فرهنگی هر یک قبلا" پیشنهادات خود را در کارگروههای تخصصی سازمان خود مطرح و پس از کسب نظر دستگاه ذیربط پیشنهادات رابه کارگروه اصلی جهت بررسی نهایی پیشنهاد خواهند نمود.
ماده 5) دبیرخانه کارگروه مذکور در دفتر فنی بنیاد مسکن تشکیل و مدیرکل دفتر فنی به عنوان دبیر جلسات کارگروه تعیین می گردد.
ماده 6) جلسات کارگروه با حضور سه پنجم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات جلسه با سه موافق اعضاء نافذ خواهد بود.
ماده 7) ریاست جلسات کارگروه با معاون عمران روستایی بنیاد و در غیاب ایشان مدیرکل دفتر فنی بنیاد میباشد.
ماده 8) از مدیران کل دفاتر برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد و نیز حسب مورد مدیرکل بنیاد استان‌مربوطه (یانماینده ایشان‌ومدیرکل میراث فرهنگی استان (یا نماینده ایشان) جهت شرکت در جلسات کارگروه (بدون حق رای) دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده 9) دبیر جلسات کارگروه موظف است حداقل 5 روز قبل از برگزاری جلسه، زمان برگزاری و دستور جلسه به همراه اسناد و مدارک مربوطه را به اعضاء کارگروه ابلاغ نماید.
ماده 10) گزارشات، نقشه‌ها و سایر اسناد طرحها پس از تصویب نهایی به امضاء اعضاء کارگروه رسیده و از سوی معاون عمران روستایی بنیاد به مراجع ذیربط ابلاغ می‌گردد.
ماده 11) زمان مقرر برای بررسی و تصویب هر یک از طرحهای بهسازی موضوع دستور جلسات کارگروه حداکثر 3 جلسه می باشد.
بخش سوم: کمیته فنی طرحهای بهسازی و وظایف آن
ماده 12) بمنظور نظارت بر حُسن انجام مطالعات و تهیه اسناد و مدارک طرحهای بهسازی و بررسی‌کارشناسی طرحها، کمیته فنی طرحهای بهسازی با عضویت مدیران کل دفاتر فنی، برنامه‌ریزی، نظارت بنیاد و مدیرکل بنیاد مسکن استان ذیربط یا نمایندگان آنها و نماینده حوزه معاونت حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور (نماینده اداره کل میراث فرهنگی استان ذیربط) تشکیل میگردد.
ماده 13) وظایف کمیته فنی طرحهای بهسازی به شرح ذیل می باشد:
الف - انجام بررسیهای لازم به منظور شناسایی روستاهای دارای بافت با ارزش از طریق هماهنگی با بنیاد استانها و سازمانهای ذیربط و پیشنهاد آنها به کارگروه جهت تصویب.
ب- تشکیل جلسات کارشناسی جهت بررسی طرحهای بهسازی و تصویب آنها در کمیته فنی و پیشنهاد به کارگروه.
ج - بررسی رعایت شرح خدمات و مفاد قرارداد از سوی مشاوران ذیربط در تهیه طرحها.
د - بررسی طرحهایی ارایه شده از سوی مشاوران و اظهار نظر کارشناسی در مورد اجرایی بودن آنها.
ها - تدوین ضوابط تهیه طرحهای بهسازی و پیشنهاد به کارگروه جهت تصویب.
و - پیشنهاد اولویتهای اجرایی طرحهای بهسازی به کارگروه.
ز - نظارت به روند کلی پیشرفت فیزیکی تهیه و اجرای طرحهای بهسازی و ارایه پیشنهادات لازم جهت رفع مشکلات موجود در این زمینه به معاونت عمران روستایی.
ماده 14) جلسات کمیته فنی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات جلسه نیز با رای دو سوم اعضاء نافذ خواهد بود.
ماده 15) دبیر جلسات کمیته فنی موظف است حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه، زمان برگزاری و دستور جلسه به همراه اسناد و مدارک مربوطه را برای اعضاء کمیته فنی ارسال نماید.
ماده 16) ترتیب برگزاری جلسات کمیته فنی باید به نحوی برنامه‌ریزی گردد که تا زمان برگزاری جلسه بررسی و تصویب طرح در کمیته، وضعیت پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحهای بهسازی با حضور مهندس مشاور طرح و ضمن ارایه کلیه مدارک و نقشه‌های تهیه شده حداقل هر ماه یک بار در کمیته فنی بررسی گردد.
ماده 17) از مهندس مشاور تهیه کننده طرح حسب مورد جهت شرکت در جلسات کمیته فنی دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده 18) زمان مقرر برای بررسی و تصویب طرحهای بهسازی موضوع دستور جلسات کمیته فنی حداکثر 3 جلسه می باشد.
ماده 19) دبیر کمیته موظف است پیش از برگزاری جلسه، نقطه‌نظرات دفاتر نظارت و برنامه‌ریزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان را در خصوص دستور جلسات کمیته اخذ نماید.
ماده 20) دفترفنی‌موظف است پیش از برگزاری جلسه کمیته فنی، بررسیهای کارشناسی را درخصوص طرحهای بهسازی (باتوجه به مفاد ماده 20‌فوق‌الذکر) به انجام رسانده و در صورت وجود اشکالات و نواقص اساسی، طرح را جهت انجام اصلاحات‌لازم به‌مهندس‌مشاورطرح‌عودت‌دهد. دراین‌صورت برگزاری جلسه کمیته‌فنی پس‌از انجام اصلاحات مورد نظر و تایید دفتر فنی انجام خواهد شد.
ماده 21) دبیر جلسه کمیته فنی مدیر کل دفتر فنی بنیاد می‌باشد، حضور دبیر کمیته فنی در کلیه جلسات کمیته الزامی است و در غیاب ایشان جلسات فاقد رسمیت می‌باشد.

این دستورالعمل در 21 ماده و یک تبصره در تاریخ 15/8/84  به تصویب معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می باشد.
 


دستورالعمل نحوه تهیه، بررسی و تصویب طرحهای بهسازی  | صفحه 1 از 2 | دستوالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی