ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
تملک زمین روستایی   کمينه 

تعریف فعالیت

در تملک زمین روستایی زمین های مستعد واقع در بافت مسکونی یا چسبیده به بافت مسکونی روستا مورد شناسایی و به تملک این بنیاد قرار می گیرد.

 

 

مدارک و زمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

درخواست شورا مبنی به وجود و نیاز روسناییان به زمین                                                                    زمان مورد نیاز برای انجام تملک بین 6ماه تا 1سال است                                                               اولویت واگذاری با اهالی خود روستا که قبلاً از هیچ نهاد و ارگان دولتی زمین دریافت نکرده اند و دارای ملک نمی باشند،با تایید شورا می باشد.                            

 

 

خلاصه مراحل

پس از درخواست شورا کارشناس بنیاد به اتفاق شورا از محل بازدید و در صورت بلامانع بودن ،نامه درخواست به امور مالی ارسال و در صورت وجود سند در معیت نقشه بردار از محل زمین نقشه برداری شده و طرح بنیاد روی نقشه ارائه می گردد و در صورت تصویب طرح،واگذاری انجام می شود و در صورتیکه سند وجود نداشته باشد پس از ماده 13 و صدور سند مراحل فوق انجام می گیرد.

 

 

 

 

     گام

 

                     مراحل

           1

   درخواست شورا مبنی بر وجود زمین مناسب و نیاز اهالی روستا

          2

بازدید کارشناس از محل و تشخیصبلامانع بودن زمین

          3

نامه به امور اراضی مبنی بر درخواست زمین

           4

نقشه برداری زمین و تهیه طرح روی نقشه ی تهیه شده

  5   

واگذاری زمین در صورت تصویب طرح به بنیاد مسکن

توضیحات مراحل گام ها

 گام 1-درخواست شورا مبنی بر وجود زمین مناسب و نیاز اهالی روستا

عامل: شورای اسلامی روستا

شرح:در این مرحله شورای اسلامی روستا درخواستی مبنی بر وجود زمین مناسب در داخل محدوده ی روستا یا چسبیده به بافت مسکون روستا و نیاز اهالی و جوانان روستا به زمین برای احداث مسکن به بنیاد ارائه می دهد.

 

گام2-بازدید کارشناس بنیاد از زمین

عامل: بنیادمسکن

شرح:در این مرحله کارشناس بنیاد در معیت شورا از محل مورد نظر بازدید و محل مورد نظر را از نظر بلامانع بودن زمین برای تملک و تفکیک و نبودن عوارض طبیعی یا حقوق مورد بررسی قرار می گیرد.

 گام3-نامه به امور اراضی مبنی بر درخواست تملک زمین

عامل: بنیاد مسکن

شرح: در این مرحله در صورت بلامانع بودن زمین،بنیاد طی نامه ای از امور اراضی درخواست تملک زمین مذکور را می نماید

 گام 4-نقشه برداری زمین و تهیه ی طرح ری نقشه ی تهیه شده

عامل:بنیاد مسکن

شرح:در این مرحله بنیاد نسبت به نقشه برداری دقیق زمین و تهیه ی طرح تفکیکی و طرح نقشه ی تفکیکی در کمیسیون تفکیک و تایید آن اقدام می نماید.

 گام 5-واگذاری زمین

عامل:بنیاد مسکن

شرح:پس از تصویب نقشه تفکیکی بنیاد با تهیه ی لیست از متقلضیان و با توجه به اولویت بنی یا قرعه کشی، با هماهنگی دهیار و شورای روستا نسبت ه تحویل زمین به متقاضیان اقدام  می نماید.