ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
نمودارسازمانی بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان   کمينه 

 

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

*      دفتر نمایندگی ولی فقیه

*      دفتر مدیر کل

*      اداره حراست

*      امور نظارت و ارزیابی مدیریت

*      امور حساب 100 امام (ره)

*      امور حقوقی و املاک

*      امور ماشین آلات

*      امور روابط عمومی

معاونت عمران روستایی

*      امور نظارت و ارزیابی امور عمرانی

*      امور زمین

*      امور فنی و مطالعات امور عمرانی

معاونت امور مسکن شهری

*      امور نظارت و ازریابی مسکن شهری

*      امور فنی و برنامه ریزی مسکن شهری و حساب 100 امام (ره)

معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی

*      امور نظارت و ارزیابی بازسازی مسکن 

*      امور بهسازی مسکن روستایی و بازسازی سوانح

معاونت اقتصادی و برنامه ریزی

*      امور برنامه ریزی و بودجه

*      امور مطالعات اقتصادی و پژوهش

*      امور فناوری اطلاعات و سیستم ها

معاونت پشتیبانی

*      اداره امور کارکنان و رفاه

*      اداره امور مالی

*      اداره امور خدمات و پشتیبانی

مدیریت بنیاد مسکن

*      امور فنی و اجرایی

امور پشتیبانی