ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
فرم شکایت مردمی   کمينه 
مراجعه کنندگان گرامی،تکمیل موارد زیر به جزمورد شرح شکایت،ضروری نبوده وتنها به منظوریاری رساندن به مادرطبقه بندی،انعکاس درست مطالب به مراجع ذیربط وپاسخگویی دقیقترمی باشد.لذادرصورت تمایل نسبت به مشخص نمودن مواردزیراقدام فرمایید.پیشاپیش ازتوجه شمامتشکریم.
عنوان دستگاه موردشکایت ازنظرتقسیمات اداری::
سازمان::
نام دستگاه موردشکایت::
عنوان شکایت کننده::
سازمان::
نام دستگاه شکایت کننده(اگرشکایت کننده دستگاه اجرایی باشد)::
موضوع شکایت::


درصورت انتخاب گزینه سایرلطفانام ببرید::
مایل به پاسخگویی::

شماره تلفن::
آدرس پستی::
پست الکترونیک::
واردکردن مجددپست الکترونیک::
عنوان شکایت::
شرح شکایت::
تاریخ ارسال::