حوزه عمران روستایی

تعریف فعالیت

در تملک زمین روستایی زمین های مستعد واقع در بافت مسکونی یا چسبیده به بافت مسکونی روستا مورد شناسایی و به تملک این بنیاد قرار می گیرد.

 

 

مدارک و زمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

درخواست شورا مبنی به وجود و نیاز روسناییان به زمین                                                                    زمان مورد نیاز برای انجام تملک بین 6ماه تا 1سال است                                                               اولویت واگذاری با اهالی خود روستا که قبلاً از هیچ نهاد و ارگان دولتی زمین دریافت نکرده اند و دارای ملک نمی باشند،با تایید شورا می باشد.                            

 

 

خلاصه مراحل

پس از درخواست شورا کارشناس بنیاد به اتفاق شورا از محل بازدید و در صورت بلامانع بودن ،نامه درخواست به امور مالی ارسال و در صورت وجود سند در معیت نقشه بردار از محل زمین نقشه برداری شده و طرح بنیاد روی نقشه ارائه می گردد و در صورت تصویب طرح،واگذاری انجام می شود و در صورتیکه سند وجود نداشته باشد پس از ماده 13 و صدور سند مراحل فوق انجام می گیرد.

 

 

 

 

     گام

 

                     مراحل

           1

   درخواست شورا مبنی بر وجود زمین مناسب و نیاز اهالی روستا

          2

بازدید کارشناس از محل و تشخیصبلامانع بودن زمین

          3

نامه به امور اراضی مبنی بر درخواست زمین

           4

نقشه برداری زمین و تهیه طرح روی نقشه ی تهیه شده

  5   

واگذاری زمین در صورت تصویب طرح به بنیاد مسکن

توضیحات مراحل گام ها

 گام 1-درخواست شورا مبنی بر وجود زمین مناسب و نیاز اهالی روستا

عامل: شورای اسلامی روستا

شرح:در این مرحله شورای اسلامی روستا درخواستی مبنی بر وجود زمین مناسب در داخل محدوده ی روستا یا چسبیده به بافت مسکون روستا و نیاز اهالی و جوانان روستا به زمین برای احداث مسکن به بنیاد ارائه می دهد.

 

گام2-بازدید کارشناس بنیاد از زمین

عامل: بنیادمسکن

شرح:در این مرحله کارشناس بنیاد در معیت شورا از محل مورد نظر بازدید و محل مورد نظر را از نظر بلامانع بودن زمین برای تملک و تفکیک و نبودن عوارض طبیعی یا حقوق مورد بررسی قرار می گیرد.

 گام3-نامه به امور اراضی مبنی بر درخواست تملک زمین

عامل: بنیاد مسکن

شرح: در این مرحله در صورت بلامانع بودن زمین،بنیاد طی نامه ای از امور اراضی درخواست تملک زمین مذکور را می نماید

 گام 4-نقشه برداری زمین و تهیه ی طرح ری نقشه ی تهیه شده

عامل:بنیاد مسکن

شرح:در این مرحله بنیاد نسبت به نقشه برداری دقیق زمین و تهیه ی طرح تفکیکی و طرح نقشه ی تفکیکی در کمیسیون تفکیک و تایید آن اقدام می نماید.

 گام 5-واگذاری زمین

عامل:بنیاد مسکن

شرح:پس از تصویب نقشه تفکیکی بنیاد با تهیه ی لیست از متقلضیان و با توجه به اولویت بنی یا قرعه کشی، با هماهنگی دهیار و شورای روستا نسبت ه تحویل زمین به متقاضیان اقدام  می نماید.