تعریف فعالیت

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اقشار کم درآمد جامعه آپارتمانهایی به متراژ متفاوت در سطح شهر آغاز می نمایدو در صورت واجد شرایط اقدام می شود.

مدارک وزمان مورد نیاز-موارد امتیاز بندی

1-     درخواست متقاضی

2-     متقاضیان فاقد مسکن در الویت قرار گیرند و همچنین با توجه به شرایط مشخص شده در بنیاد افرادی در الویت قرار می گیرند.

3-     زمان نا محدود می باشد.

مدارک: فتوکپی شناسنامه ، فتوکپی کارت ملی ، فرم ج

امتیاز: کمیته امداد ، اقشار کم درآمد، خانواده های شهدا، زنان بی سرپرست، سند با نام فرد نباشد، وام مسکن استفاده نکرده باشد، قبلا از بنیاد مسکن نخریده باشد.

خلاصه مراحل

بعد از اخذ درخواست از متقاضی در صورت فروش آپارتمان متقاضی نسبت به تکمیل فرمهای مخصوص اقدام و پس از بررسی در ص.رت داشتن شرایط و قبول شرایط توسط متقاضی اقدام می شود.

گام

مراحل

1

درخواست متقاضی

2

تکمیل پرونده

3

اعلام شرایط

4

بررسی شرایط متقاضی(استعلام)

هاست ویندوز آناجهاست ویندوز 2016